Home / Thi THPT Quốc Gia / Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán. Truy cập suutamdethi.com để cập nhật liên tục và chính xác nhất đáp án và đề thi các môn thi THPT Quốc gia 2017.

Đáp án đề thi môn Toán các mã đề: 101, 103, 104, 105, 107, 109, 115, 117, 122,123, 124

Đáp án đề thi trắc nghiệm môn Toán - Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2017

>>> Đề thi THPT Quốc Gia môn Toán

Chiều ngày 22/06/2017, các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn Toán với thời gian là 90  phút. Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia.

Đáp án gợi ý môn Toán THPT Quốc Gia 2017 do các giảng viên uy tín cung cấp.

Đáp án Mã Đề 101 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.B3.B4.C5.B
6.D7.A8.C9.D10.B
 11.B12.C13.A14.C15.D
16.D17.C18.B19.C20.B
21.D22.C23.C24.B25.D
26.D27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.C34.D35.C
36.B37.C38.A39.B40.C
41.B42.D43.B44.B45.C
46.D47.D48.D49.C50.D

Đáp án Mã Đề 102 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.A3.B4.C5.D
6.A7.A8.D9.B10.B
 11.A12.C13.C14.A15.D
16.D17.B18.D19.B20.B
21.C22.D23.C24.D25.B
26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.C33.A34.D35.B
36.C37.B38.C39.D40.C
41.C42.B43.B44.C45.A
46.47.48.49.50.

Đáp án Mã Đề 103 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.B2.D3.D4.C5.B
6.A7.B8.D9.A10.B
 11.A12.D13.D14.C15.A
16.C17.A18.D19.A20.C
21.B22.C23.D24.A25.D
26.B27.A28.D29.D30.B
31.C32.C33.D34.C35.D
36.C37.B38.C39.D40.A
41.B42.C43.D44.A45.B
46.A47.A48.A49.C50.C

Đáp án Mã Đề 104 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.C2.C3.A4.D5.A
6.A7.B8.C9.B10.B
 11.D12.B13.C14.A15.C
16.D17.D18.B19.C20.D
21.B22.C23.C24.C25.A
26.C27.B28.D29.D30.C
31.C32.B33.C34.B35.C
36.D37.B38.B39.A40.D
41.D42.A43.D44.A45.B
46.D47.B48.A49.B50.A

Đáp án Mã Đề 105 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.D3.C4.B5.B
6.A7.B8.C9.D10.D
 11.D12.A13.B14.D15.A
16.A17.C18.B19.C20.A
21.D22.A23.B24.A25.C
26.B27.B28.A29.D30.B
31.C32.C33.D34.B35.D
36.D37.C38.C39.D40.A
41.B42.C43.D44.C45.A
46.A47.B48.A49.C50.C

Đáp án Mã Đề 106 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.B2.D3.A4.D5.A
6.B7.C8.A9.A10.C
 11.B12.D13.C14.D15.A
16.A17.B18.A19.C20.D
21.C22.C23.B24.B25.B
26.A27.C28.C29.A30.B
31.D32.D33.B34.A35.B
36.A37.D38.D39.B40.D
41.C42.A43.A44.D45.C
46.B47.C48.D49.B50.B

Đáp án Mã Đề 107 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.C2.B3.C4.D5.A
6.D7.D8.D9.C10.A
 11.C12.B13.D14.B15.C
16.B17.B18.A19.A20.B
21.C22.A23.D24.B25.D
26.B27.D28.B29.C30.D
31.C32.C33.C34.A35.A
36.C37.A38.B39.C40.C
41.B42.A43.B44.B45.D
46.C47.D48.A49.B50.C

Đáp án Mã Đề 108 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.B2.B3.B4.D5.C
6.B7.B8.D9.C10.A
 11.D12.A13.A14.B15.B
16.A17.D18.A19.B20.C
21.C22.D23.B24.A25.C
26.A27.B28.C29.A30.C
31.A32.C33.D34.C35.B
36.C37.D38.A39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.D
46.B47.A48.B49.A50.A

Đáp án Mã Đề 109 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.A3.A4.C5.B
6.D7.A8.C9.B10.B
 11.C12.D13.A14.C15.D
16.A17.A18.D19.B20.B
21.A22.C23.C24.A25.D
26.D27.B28.D29.B30.B
31.C32.D33.C34.D35.B
36.A37.D38.B39.B40.A
41.A42.C43.D44.B45.C
46.C47.C48.D49.C50.B

Đáp án Mã Đề 110 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.D3.A4.A5.C
6.A7.B8.A9.A10.B
 11.C12.B13.B14.B15.A
16.B17.C18.C19.D20.C
21.B22.D23.D24.A25.A
26.C27.A28.A29.A30.B
31.D32.C33.D34.D35.D
36.B37.D38.C39.A40.C
41.C42.B43.B44.B45.D
46.B47.D48.B49.A50.A

Đáp án Mã Đề 111 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.C2.A3.A4.D5.B
6.A7.D8.D9.B10.D
 11.B12.D13.D14.C15.A
16.C17.C18.C19.A20.A
21.A22.C23.B24.D25.C
26.B27.D28.D29.A30.C
31.D32.D33.D34.D35.A
36.C37.D38.D39.A40.C
41.B42.D43.D44.A45.B
46.A47.A48.A49.C50.C

Đáp án Mã Đề 112 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.A3.C4.B5.B
6.D7.B8.C9.B10.C
 11.B12.C13.A14.C15.A
16.A17.D18.C19.C20.D
21.D22.C23.A24.A25.A
26.A27.D28.D29.C30.D
31.D32.C33.A34.A35.C
36.D37.D38.D39.A40.D
41.C42.A43.C44.C45.D
46.D47.C48.C49.B50.A

Đáp án Mã Đề 113 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.C3.C4.D5.C
6.D7.A8.A9.D10.A
 11.D12.D13.C14.A15.D
16.C17.D18.A19.B20.C
21.B22.C23.D24.B25.C
26.B27.D28.B29.D30.C
31.A32.A33.C34.B35.B
36.A37.A38.B39.A40.C
41.A42.A43.C44.C45.B
46.A47.A48.B49.D50.C

Đáp án Mã Đề 114 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.B2.B3.C4.D5.A
6.D7.A8.B9.D10.B
 11.A12.D13.D14.A15.B
16.C17.C18.D19.B20.C
21.A22.B23.B24.A25.A
26.B27.A28.A29.B30.C
31.B32.B33.A34.D35.D
36.A37.A38.D39.A40.A
41.D42.D43.A44.D45.B
46.B47.D48.B49.D50.C

 

Đáp án Mã Đề 115 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.B2.B3.B4.C5.A
6.A7.C8.C9.A10.C
 11.C12.B13.A14.A15.B
16.C17.B18.B19.B20.A
21.B22.C23.C24.D25.C
26.B27.D28.D29.A30.A
31.C32.A33.A34.A35.B
36.D37.C38.D39.B40.A
41.C42.A43.C44.C45.B
46.C47.A48.B49.B50.C

Đáp án Mã Đề 116 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.A3.D4.D5.D
6.B7.D8.B9.B10.C
 11.B12.D13.C14.B15.C
16.A17.D18.A19.A20.B
21.C22.D23.D24.D25.A
26.A27.A28.A29.A30.A
31.B32.D33.B34.B35.C
36.B37.A38.B39.D40.D
41.D42.D43.B44.A45.A
46.A47.D48.D49.B50.D

 

Đáp án Mã Đề 117 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.A3.B4.A5.D
6.C7.B8.C9.A10.B
 11.D12.D13.A14.A15.A
16.B17.A18.B19.D20.A
21.D22.A23.C24.A25.A
26.A27.A28.C29.C30.C
31.B32.C33.D34.D35.A
36.B37.B38.D39.B40.D
41.C42.D43.D44.D45.B
46.D47.D48.B49.C50.B 

Đáp án Mã Đề 118 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.D3.D4.B5.A
6.B7.C8.D9.C10.B
 11.D12.A13.C14.C15.B
16.B17.B18.C19.A20.C
21.B22.C23.A24.D25.B
26.B27.C28.C29.C30.B
31.D32.C33.D34.C35.B
36.A37.D38.D39.B40.C
41.C42.D43.C44.B45.D
46.B47.B48.D49.D50.B

Đáp án Mã Đề 119 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.B3.B4.B5.C
6.B7.A8.B9.C10.A
 11.C12.C13.A14.C15.A
16.A17.D18.B19.C20.A
21.D22.C23.D24.D25.B
26.D27.A28.C29.C30.D
31.D32.D33.D34.A35.B
36.A37.A38.A39.A40.C
41.B42.B43.D44.B45.C
46.B47.D48.A49.A50.D

Đáp án Mã Đề 120 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.B2.C3.D4.B5.C
6.A7.C8.A9.C10.A
 11.A12.D13.B14.D15.A
16.B17.C18.B19.A20.B
21.A22.C23.D24.A25.D
26.D27.D28.C29.A30.C
31.B32.D33.B34.C35.B
36.B37.A38.A39.B40.C
41.A42.D43.B44.D45.B
46.D47.B48.D49.C50.A

Đáp án Mã Đề 121 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.D3.A4.A5.C
6.C7.B8.A9.D10.C
 11.C12.C13.D14.B15.C
16.B17.C18.A19.A20.C
21.D22.C23.B24.C25.B
26.A27.B28.B29.C30.A
31.A32.C33.B34.A35.B
36.D37.A38.D39.B40.A
41.A42.A43.B44.B45.A
46.B47.A48.D49.A50.B

 

Đáp án Mã Đề 122 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.D3.C4.A5.B
6.B7.A8.C9.D10.B
 11.C12.A13.C14.A15.C
16.A17.A18.D19.B20.D
21.A22.B23.C24.B25.A
26.B27.A28.C29.D30.A
31.D32.D33.D34.C35.A
36.C37.B38.D39.D40.C
41.B42.B43.A44.C45.D
46.D47.D48.B49.D50.D

Đáp án Mã Đề 123 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.A2.D3.C4.B5.D
6.B7.B8.C9.D10.D
 11.D12.C13.B14.D15.A
16.A17.C18.B19.C20.A
21.D22.A23.B24.A25.A
26.B27.B28.A29.D30.B
31.C32.C33.D34.B35.A
36.D37.C38.C39.D40.A
41.B42.C43.D44.C45.A
46.A47.B48.D49.A50.B

Đáp án Mã Đề 124 – Đề thi môn Toán THPT 2017

1.D2.B3.D4.B5.C
6.C7.A8.B9.D10.A
 11.B12.A13.A14.B15.B
16.C17.A18.C19.A20.B
21.C22.A23.C24.C25.B
26.D27.A28.C29.C30.A
31.B32.C33.C34.D35.B
36.B37.D38.D39.C40.D
41.D42.B43.C44.C45.D
46.A47.A48.B49.A50.D

 Các mã đề thi môn toán THPT đã được cập nhật: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Các mã đề thi trên được dựa trên 4 đề thi gốc sau đó đảo các câu hỏi và đáp án tạo nên tổng cộng 24 mã đề thi. Các bạn có thể tham khảo các mã đề thi tại:

>>> Đề thi THPT Quốc Gia môn Toán

Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia 2017 - trang 1 Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia 2017 - trang 2 Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia 2017 - trang 3 Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia 2017 - trang 4 Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia 2017 - trang 5 Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia 2017 - trang 6

Thông tin thêm về kỳ thi THPT Quốc Gia 2017:

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Các thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

 

Để xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 7/7/2017.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

Vote 5 Sao nếu bạn thấy bài viết hữu ích

Check Also

đề-thi-THPT-Quốc-Gia-2017-môn-địa-lý

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

Sáng ngày 24/06/2017, hơn 500000 thí sinh bước vào ngày thi cuối với tổ hợp …

đáp-án-đề-thi-THPT-Quốc-Gia-2017-môn-lịch-sử

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Lịch Sử

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Lịch Sử mới nhất …

đề-thi-THPT-Quốc-Gia-2017-môn-lịch-sử

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Lịch Sử

Sáng ngày 24/06/2017, hơn 500000 thí sinh làm bài thi khối khoa học xã hội …