• Phần Dao động cơ: Có 9 câu hỏi, trong đó có 8 câu hỏi thuộc loại dễ và trung bình, chỉ có 1 câu hỏi thuộc loại khó
  • Phần Sóng cơ: Có 7 câu hỏi, trong đó có 3 câu hỏi rất dễ và 1 câu thuộc loại khó.
  • Phần Dòng điện xoay chiều: Có 12 câu hỏi, trong đó 6 câu ở mức dễ, 5 câu mức trung bình và 1 câu thuộc mức khó
  • Phần Dao động và sóng điện từ: Có 4 câu, tất cả đều thuộc mức dễ và trung bình
  • Phần Sóng ánh sáng: Có 6 câu, hầu hết đều thuộc mức dễ và trung bình
  • Phần Lượng tử ánh sáng: Có 6 câu, hầu hết đều thuộc mức dễ và trung bình
  • Phần Vật lý hạt nhân: Có 6 câu, hầu hết đều thuộc mức dễ và trung bình; chỉ có 1 câu khó